لیدلوری

له فساد څخه پاکې، پیاوړې روغې او حساب وړکوونکي ادارې.