6 تله 1396

د اداری پر فساد پر وړاندې د مبارزې ملي استراتیژي، د ۱۳۹۶ کال په تلي کې تصویب او د ۱۳۹۶ مالي کال په وروستیو کې، د ولسمشرۍ لوړ مقام د ۱۸/ ۹/ ۱۳۹۶ نېټې د (۲۷۷۱) ګڼې حکم پر بنسټ، وزارتونو/ ادارو ته ترویج او له هغوی څخه وغوښتل شو، چې د دغه ستراتیژۍ د پلیتوب په موخه دې د خپل عمل پلانونه چمتو کړي. ورپسې، د ستراتیژۍ پر بنسټ او د دغه ستراتیژۍ له پلیتابه څخه د څار په موخه، د ولسمشرۍ د لوړ مقام د دفتر لوی ریاست د پالیسۍ، څارنې او څېړنې معاونیت په چوکاټ کې پر ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ نېټه، له اداري فساد سره د مبارزې ځانګړی سکرتریت رامنځته شو. دغه استراتیژي، په هېواد کې له اداري فساد سره د مبارزې هڅې سمبالې کړي او له فساد سره د مبارزې په برخه هلو ځلو کې په بې ساري توګه ښه والي راوستې ده.

ډونلوډ

# سرلیک تشریحات نېټه فایل
# لغت معنا