د فساد پر وړاندی دمبارزې خاص سکرتریت

د فساد پر وړاندې دمبارزې ځانګری سکرتریت، د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې ملي استراتیژي د ژمنو پربنسټ د جمهوري ریاست د عالي مقام دفتر لوی ریاست د پالیسۍ، څارنې او ارزونې مرستیالۍ په چوکات کې جور شوی دی. دا سکرتریت د ملي استراتیژي د پلي کولو د څار مسوول دي. د لوړ مقام ۳۴ ګنه فرمان چې په ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ نیټه کي صادر شوی دی، د دې سکرتریت د ملي استراتیژي دڅاری قانوني بنسټ تثبیتوي.

د دغه استراتیژۍ لا ښه پلي کیدلو لپاره ځانګری سکرتریت له وزارتونو، دولتی ادارو، خپلواک ریاستونو او کمیسیونونوڅخه په ربعوار ډول د دې استراتیژۍ د اهدافو او لومریتوبونو پلي کول، د اهدافو اولومریټبوبونو لاسته راوړل، د هغوکړنو پرمختګ چی د فساد پر وړاندې اداره کې شامل دي څارنې او ارزونې کوي، همدارنګه ګزارشونه اخلي. د دغه ستراتیژۍ د پلیتابه په تړاو د ځانګړې سکرتریت راپورونه، په ربعوار ډول د قانون واکمنی، او له اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالي شورا ته وړاندې کېږي. همدارنګه، ځانګړی سکرتریت، له اداري فساد پر وړاندې د مبارزې ملي ستراتیژۍ د پلیتابه شپږ میاشتنی راپورونه رسنیو او خلکو ته خپروي.

ځانګری سکرتریت د اداري فساد قانوني اسنادو پلي کیدو څخه د استراتیژۍ په چوکات کی څارنه کوي، او هم کولای شي چي عالی شورا ته د استراتیژۍ په بیا کتنه کې مشوره وړکري او خپله وړاندیزونه د شورا فرعي کمیټو ته ورکړي. سربیره پردې،  دا سکرتریت د اداري فساد په اړه د عامه پوهاوی پروګرامونو لکه کنفرانسونه، عامې جرګی او سمپوزیمونه د پلی کولو او د خلکو پوهاوي مسوولیت پر غاړه لري.

د دی ځانګري سکرتریت په تشکیل کي مسلکی کارپوهان (حقوقی، څارنې او ارزونې، او اړیکو کارپوهان) شتون لري، همداراز حمایوي کارمندان هم موجود دي.

ځانګری سکرتریت د ملي استراتیژی پر بنسټ د اصلاحاتو، عدالت، روڼتیا، حساب ورکونې او ریښتنولۍ ارزښتنونو په درلودلو سره فعالیت کوي، سکرتریت په دې باور دي چې د اداري فساد د مخنیوي فعالیتونو ښه ترسره کیدل به د روغ، پیاوړي، حساب ورکوونکي اوله فساد څخه پاک ادارو په لاس راوړونې سبب کیږي.

د ځانګري سکرتریت مهمې لاسته راوړنې

  • د ۵۴ وزارتونو/ اداراي د فساد پروړاندې عملي پلانونو نهایی کول؛
  • د قانون واکمني او له اداري فساد پروړاندې د مبارزې عالي شورا ته دوه ځانګري راپورونه ورکول؛
  • د ۱۳۹۷ مالی کال د لمړنۍ ربع استراتیژۍ له پلي کیدلو راپور؛
  • د څارنې او ارزونې ګډ همغږۍ بورد (JCMB) ته د استراتیژۍ له پلی کیدو څخه شپږ میاشتنی راپور ورکول؛
  • د ۱۳۹۷ مالي کال شپږ میاشتني راپور د قانون واکمني او د اداري فساد پروړاندې د مبارزې عالي شورا ته وراندې کول؛
  • د ملګرو ملتونو دفساد پروړاندې کنوانسیون د ځان ارزوني راپور بشپړول؛
  • د قانون واکمني او د اداري فساد پروړاندې د مبارزې عالي شورا څخه تخنیکي ملاتړ کول؛
  • د شتمنۍ ثبت او وېش او د فساد پروړاندی قوانینو په اړه د دوي مطبوعاتي غوڼدو جوړول؛
  • د استراتیژۍ د لا ښه پلي کیدلو په موخه د حکومت او مدني ټولني ګډې کمیتې د پرانیستې حکومتولۍ سکرتریت  (OGPA) د ۱۰ ژمنی پر بنسټ پرانیستل.