د عامې روغتیا وزارت

افغانستان تر ۲۵ ډېر وزارتونه لري، که عالي کمېسیونونه او نورې ادارې ورسره جمع شي، په افغانستان کې به د دولتي ادارو شمېر له ۷۰ وزارتونو/ ادارو ډېر شي. که څه هم ټول وزارتونه او ادارې مهم دي، خو له اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژۍ کې هغو وزاتونو ته چې ځان ته یې ۷۰ سلنه عواید او لګښتونه ځانګړي کړي، لومړیتوب ورکول کېږي او پر هغو تمرکز شوی دی. دغه وزارتونه په استراتیژي کې عایداتي وزارتونه او لګښتي وزارتونه نومیږی. د عامې روغتیا وزارت، د پوهنې وزارت، د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت او د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت د لګښتي وزارتونه له جملې څخه دي.

ټول 1 فعالیتونه


د پوهنې وزارت

افغانستان تر ۲۵ ډېر وزارتونه لري، که عالي کمېسیونونه او نورې ادارې ورسره جمع شي، په افغانستان کې به د دولتي ادارو شمېر له ۷۰ وزارتونو/ ادارو ډېر شي. که څه هم ټول وزارتونه او ادارې مهم دي، خو له اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژۍ کې هغو وزاتونو ته چې ځان ته یې ۷۰ سلنه عواید او لګښتونه ځانګړي کړي، لومړیتوب ورکول کېږي او پر هغو تمرکز شوی دی. دغه وزارتونه په استراتیژي کې عایداتي وزارتونه او لګښتي وزارتونه نومیږی. د عامې روغتیا وزارت، د پوهنې وزارت، د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت او د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت د لګښتي وزارتونه له جملې څخه دي.

ټول 1 فعالیتونه


د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت

افغانستان تر ۲۵ ډېر وزارتونه لري، که عالي کمېسیونونه او نورې ادارې ورسره جمع شي، په افغانستان کې به د دولتي ادارو شمېر له ۷۰ وزارتونو/ ادارو ډېر شي. که څه هم ټول وزارتونه او ادارې مهم دي، خو له اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژۍ کې هغو وزاتونو ته چې ځان ته یې ۷۰ سلنه عواید او لګښتونه ځانګړي کړي، لومړیتوب ورکول کېږي او پر هغو تمرکز شوی دی. دغه وزارتونه په استراتیژي کې عایداتي وزارتونه او لګښتي وزارتونه نومیږی. د عامې روغتیا وزارت، د پوهنې وزارت، د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت او د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت د لګښتي وزارتونه له جملې څخه دي.

ټول 1 فعالیتونه


د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت

افغانستان تر ۲۵ ډېر وزارتونه لري، که عالي کمېسیونونه او نورې ادارې ورسره جمع شي، په افغانستان کې به د دولتي ادارو شمېر له ۷۰ وزارتونو/ ادارو ډېر شي. که څه هم ټول وزارتونه او ادارې مهم دي، خو له اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژۍ کې هغو وزاتونو ته چې ځان ته یې ۷۰ سلنه عواید او لګښتونه ځانګړي کړي، لومړیتوب ورکول کېږي او پر هغو تمرکز شوی دی. دغه وزارتونه په استراتیژي کې عایداتي وزارتونه او لګښتي وزارتونه نومیږی. د عامې روغتیا وزارت، د پوهنې وزارت، د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت او د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت د لګښتي وزارتونه له جملې څخه دي.

ټول 1 فعالیتونه