سیاسي رهبری او د ځواکمنو اصلاح ګرانو له شبکې څخه ملاتړ

لومړی محور د ۷ بنچمارکونو درلودونکی دی چې ټول بنچمارکونه یې بشپړ تکمیل شوي دي. همدارنګه، دغه محور له ۱۵ موخو څخه جوړ شوي، د ۱۳۹۷ مالي کال په تېرو شپږو میاشتو کې ۷ مهمې موخې په بشپړ ډول پلې شوې، د ۴ ځېنې برخې پلې شوې، ۳ یې محدود پرمختګ لري او ۱ نور یې بیخې پلی شوی نه دی.

ټول 25 فعالیتونه


نه پرمختګ
نه پرمختګ
نه پرمختګ
نه پرمختګ
نه پرمختګ
نه پرمختګ
نه پرمختګ
نه پرمختګ
نه پرمختګ
نه پرمختګ
بشپړ شوي
بشپړ شوي
بشپړ شوي
بشپړ شوي
بشپړ شوي
بشپړ شوي
بشپړ شوي
بشپړ شوي
بشپړ شوي
بشپړ شوي
بشپړ شوي
بشپړ شوي
بشپړ شوي
بشپړ شوي
بشپړ شوي

په امنیتي سکتور کې د اداري فساد له منځه وړل

دویم محور د ۹ بنچمارکونو درلودونکی دی چې ۵ یې ټول بشپړ شوي دي، ۲ بنچمارکونه یې ۷۵ سلنه بشپړ شوي او په وروستي پړاو کې دي او په دوو نورو کې هېڅ پرمختګ نه دی رامنځته شوی. همدارنګه، دغه محور له 10 عمده موخو څخه جوړ شوی، چې د تېرو شپږو میاشتو کې په بهیر کې، 7 موخې یې تر یوه بریده پلې شوي او 2 نورې موخې محدود پرمختګ لري او 1 موخه یې له سره پلې شوې نه ده.

ټول 23 فعالیتونه


نه پرمختګ
نه پرمختګ
نه پرمختګ
نه پرمختګ
نه پرمختګ
نه پرمختګ
نه پرمختګ
نه پرمختګ
نه پرمختګ
نه پرمختګ
نه پرمختګ
نه پرمختګ
نه پرمختګ
نه پرمختګ
نه پرمختګ
نه پرمختګ
نه پرمختګ
نه پرمختګ
نه پرمختګ
بشپړ شوي
بشپړ شوي
بشپړ شوي
بشپړ شوي

په استخدام کې د شایسته سالارۍ او په ر وابطو د ضوابطو د غوره بللو پربنسټ د ملکي خدمتونو د سیستم بنسټیز کول

درېیم محور د ۴ بنچمارکونو درلودونکی دی چې ۳ یې کاملاً بشپړ شوي او یو یې تر یو بریده بشپړ شوی دی. همدارنګه، دغه محور، 14 عمده موخو ته شاملېږي، چې د تېرو شپږو میاشتو په بهیر کې، 10 موخې په بشپړه توګه، 2 موخې یې تر یوه بریده پلې شوې او 2 موخې یې محدود پرمختګ لري.

ټول 11 فعالیتونه


نه پرمختګ
نه پرمختګ
نه پرمختګ
نه پرمختګ
نه پرمختګ
نه پرمختګ
نه پرمختګ
نه پرمختګ
بشپړ شوي
بشپړ شوي
بشپړ شوي

د اداري فساد د تورنو تعقیب

څلورم محور ۹ بنچمارکونه لري چې ۶ یې ټول بشپړ شوي، یو یې ۷۵ سلنه بشپړ شوی او په وروستي پړاو کې دی او دوه بنچمارکونه یې څه ناڅه بشپړ شوي دي. همدارنګه، دغه محور له ۱۱ عمده موخو جوړ دی چې د تېرو شپږو میاشتو په اوږدو کې یې ۶ موخې بشپړې پلې شوې دي، ۴ موخې څه نا څه تطبیق شوې او یو فعالیت یې محدود پرمختګ درلودلی دی.

ټول 19 فعالیتونه


نه پرمختګ
نه پرمختګ
نه پرمختګ
نه پرمختګ
نه پرمختګ
نه پرمختګ
نه پرمختګ
نه پرمختګ
نه پرمختګ
نه پرمختګ
نه پرمختګ
نه پرمختګ
نه پرمختګ
50فیصده بشپړ شوي
50فیصده بشپړ شوي
بشپړ شوي
بشپړ شوي
بشپړ شوي
بشپړ شوي

سالم مالي او بودجوي مدیریت او په شفاف او پلټنې وړ ټول د پیسو تعقیبول

پنځم محور د ۹ بنچمارکونو درلودونکی دی چې ۴ یې بشپړ تکمیل شوي، څلور یې ۷۵ سلنه تکمیل شوي او په وروستي پړاو کې دي او یو بل یې څه ناڅه تکمیل شوی دی. په پنځم محور کې ټول ۱۶ هدفونه شتون لري چې تر اوسه ۳ یې تطبیق شوي، اته قسماً تطبیق شوي، ۳ محدود پرمختګ درلودلی او دوه نور نه دي تطبیق شوي.

ټول 13 فعالیتونه


نه پرمختګ
نه پرمختګ
نه پرمختګ
بشپړ شوي
بشپړ شوي
بشپړ شوي
بشپړ شوي
بشپړ شوي
بشپړ شوي
بشپړ شوي
بشپړ شوي
بشپړ شوي
بشپړ شوي