د کانونو او پټرولیم وزارت

افغانستان تر ۲۵ ډېر وزارتونه لري، که عالي کمېسیونونه او نورې ادارې ورسره جمع شي، په افغانستان کې به د دولتي ادارو شمېر له ۷۰ وزارتونو/ ادارو ډېر شي. که څه هم ټول وزارتونه او ادارې مهم دي، خو له اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژۍ کې هغو وزاتونو ته چې ځان ته یې ۷۰ سلنه عواید او لګښتونه ځانګړي کړي، لومړیتوب ورکول کېږي او پر هغو تمرکز شوی دی. دغه وزارتونه په استراتیژي کې عایداتي وزارتونه او لګښتي وزارتونه نومیږی. د کانونو او پټرولیم وزارت، د ترانسپورټ وزارت، د اوبو او برېښنیا وزارت، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت او د د صنعت او سوداګرۍ وزارت د عایداتي وزارتونه له جملې څخه دي.

ټول 1 فعالیتونه


د ترانسپورټ وزارت

افغانستان تر ۲۵ ډېر وزارتونه لري، که عالي کمېسیونونه او نورې ادارې ورسره جمع شي، په افغانستان کې به د دولتي ادارو شمېر له ۷۰ وزارتونو/ ادارو ډېر شي. که څه هم ټول وزارتونه او ادارې مهم دي، خو له اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژۍ کې هغو وزاتونو ته چې ځان ته یې ۷۰ سلنه عواید او لګښتونه ځانګړي کړي، لومړیتوب ورکول کېږي او پر هغو تمرکز شوی دی. دغه وزارتونه په استراتیژي کې عایداتي وزارتونه او لګښتي وزارتونه نومیږی. د کانونو او پټرولیم وزارت، د ترانسپورټ وزارت، د اوبو او برېښنیا وزارت، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت او د د صنعت او سوداګرۍ وزارت د عایداتي وزارتونه له جملې څخه دي.

ټول 1 فعالیتونه


د اوبو او برېښنیا وزارت

افغانستان تر ۲۵ ډېر وزارتونه لري، که عالي کمېسیونونه او نورې ادارې ورسره جمع شي، په افغانستان کې به د دولتي ادارو شمېر له ۷۰ وزارتونو/ ادارو ډېر شي. که څه هم ټول وزارتونه او ادارې مهم دي، خو له اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژۍ کې هغو وزاتونو ته چې ځان ته یې ۷۰ سلنه عواید او لګښتونه ځانګړي کړي، لومړیتوب ورکول کېږي او پر هغو تمرکز شوی دی. دغه وزارتونه په استراتیژي کې عایداتي وزارتونه او لګښتي وزارتونه نومیږی. د کانونو او پټرولیم وزارت، د ترانسپورټ وزارت، د اوبو او برېښنیا وزارت، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت او د د صنعت او سوداګرۍ وزارت د عایداتي وزارتونه له جملې څخه دي.

ټول 1 فعالیتونه


د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت

افغانستان تر ۲۵ ډېر وزارتونه لري، که عالي کمېسیونونه او نورې ادارې ورسره جمع شي، په افغانستان کې به د دولتي ادارو شمېر له ۷۰ وزارتونو/ ادارو ډېر شي. که څه هم ټول وزارتونه او ادارې مهم دي، خو له اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژۍ کې هغو وزاتونو ته چې ځان ته یې ۷۰ سلنه عواید او لګښتونه ځانګړي کړي، لومړیتوب ورکول کېږي او پر هغو تمرکز شوی دی. دغه وزارتونه په استراتیژي کې عایداتي وزارتونه او لګښتي وزارتونه نومیږی. د کانونو او پټرولیم وزارت، د ترانسپورټ وزارت، د اوبو او برېښنیا وزارت، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت او د د صنعت او سوداګرۍ وزارت د عایداتي وزارتونه له جملې څخه دي.

ټول 1 فعالیتونه


د صنعت او سوداګرۍ وزارت

افغانستان تر ۲۵ ډېر وزارتونه لري، که عالي کمېسیونونه او نورې ادارې ورسره جمع شي، په افغانستان کې به د دولتي ادارو شمېر له ۷۰ وزارتونو/ ادارو ډېر شي. که څه هم ټول وزارتونه او ادارې مهم دي، خو له اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژۍ کې هغو وزاتونو ته چې ځان ته یې ۷۰ سلنه عواید او لګښتونه ځانګړي کړي، لومړیتوب ورکول کېږي او پر هغو تمرکز شوی دی. دغه وزارتونه په استراتیژي کې عایداتي وزارتونه او لګښتي وزارتونه نومیږی. د کانونو او پټرولیم وزارت، د ترانسپورټ وزارت، د اوبو او برېښنیا وزارت، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت او د د صنعت او سوداګرۍ وزارت د عایداتي وزارتونه له جملې څخه دي.

ټول 1 فعالیتونه