راپورونه

د اداري فساد پر وړاندې د مبا...
11 وری 1398

په اوسني راپور کې د ۱۳۹۷ مالي کال د استراتیژي د تطبیق کولو په اړه لاسته راوړنې ا...


د اداري فساد پر وړاندې د مبا...
22 وږی 1397

اوسنی راپور، د شپږو میاشتو په موده کې له اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژۍ د...

خبرونه

د مالي کال ۱۳۹۷ په لومړیو شپ...
29 لړم 1397

کابل، افغانستان: د افغانستان حکومت د ۱۳۹۷ مالي کال د لومړیو شپږو میاشتو په اوږدو...


له اداري فساد سره د مبارزې پ...
20 لړم 1397

له اداري فساد سره د مبارزې ځانګړی سکرتریت وایي، چې له اداري فساد سره د مبارزې د...


د اداري فساد پر وړاندې د مبا...
12 لړم 1397

د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې ځانګړي سکرټریت د اداري فساد پروړاندې د مبارزې د...


له فساد سره د مبارزې او د اد...
24 تله 1397

له اداري فساد سره د مبارزې ځانګړي سکرتریت د جمهوري ریاست د چارو ادارې له لوی ریا...


د دولتي چارواکو د شتمنیو د ث...
31 وږی 1397

د شتمنیو د ثبت او څېړنې اداره مکلفه ده، چې د ټولو دولتي چارواکو شتمني ثبت کړي. د...

د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې ملي استراتيژي