سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری

سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری به اساس تعهدات مندرج استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در چوکات معاونیت پالیسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری به منظور نظارت از اجرای استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری تاسیس شده است که فرمان شماره 34 مورخ 16/10/1396 مقام عالی، جایگاه حقوقی این اداره را در راستای نظارت از استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری تثبیت می کند.

به منظور این که استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری، جنبة عملی و تطبیقی پیدا کند، سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری از تحقق اهداف و اولویت های مندرج این استراتیژی و پیشرفت فعالیت ها و اقدامات شامل پلان های عمل مبارزه با فساد اداری ادارات دولتی به شمول وزارت ها، ریاست های مستقل، کمیسیون ها و دیگر ادارات به طور منظم نظارت، ارزیابی و گزارش دهی می کند. این سکرتریت از چگونگی فعالیت های مبارزه با فساد آنان گزارش های ویژه، ربع وار، و شش ماه تهیه می کند و گزارش ها را به شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، رسانه ها و مردم ارایه می نماید.

سکرتریت ویژه برای بازبینی استراتیژی نیز می تواند به شورای عالی مشوره بدهد و طرح ها و پیش نهاداتش را با کمیته های فرعی شورا مطرح کند. سکرتریت از رعایت اسناد تقنینی مرتبط به مبارزه با فساد اداری در چارچوب استراتیژی نیز نظارت می کند. علاوه بر آن، سکرتریت ویژه مسئولیت دارد تا با برگزاری کنفرانس ها، مجالس عمومی، کارگاه های آموزشی و سمپوزیم ها از طریق رسانه ها به آگاهی دهی عامه در راستای مبارزه با فساد اداری بپردازد. هم چنان سکرتریت ویژه برای انجام اجراآت و اقدامات جهت تطبیق استراتیژی و نظارت از آن به شمول میکانیزم مشترک نظارت در پلان عمل مشارکت دولتداری باز افغانستان با جامعه مدنی، رسانه ها، سکتور خصوصی و تمویل کننده گان بین المللی همکاری و هماهنگی نزدیک دارد.

سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری در تشکیل خود دارای کارمندان مسکلی و حمایوی است که کارمندان مسلکی این داره شامل کارشناسان نظارت و ارزیابی، کارشناسان حقوقی و کارشناسان ارتباطات می شود.

سکرتریت ویژه بر اساس استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری و با داشتن ارزش های اصلاحات، عدالت، شفافیت، حسابدهی و صداقت فعالیت می کند و باور دارد که انجام درست فعالیت های مبارزه با فساد اداری، منتج به ایجاد ادارات توانمند، سالم، حسابده و عاری از فساد خواهد شد.

مهم ترین دست آوردهای سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری

- نهایی سازی پلان عمل 54 وزارت/اداره

- ارایه دو گزارش ویژه از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری به شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری

- ارایه گزارش ربع اول سال مالی 1397 از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری به شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری

- ارایه گزارش شش ماه اول سال مالی 1397 از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری به بورد مشترک نظارت و انسجام (JCMB)

- ارایه گزارش شش ماه اول سال مالی 1397 از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری به شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری

- انجام و نهایی سازی ارزیابی خودی از چگونگی تطبیق میثاق مبارزه علیه فساد اداری ملل متحد

- حمایت تخنیکی شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری

- برگزاری دو کنفرانس مطبوعاتی روی ثبت و اشاعه دارایی ها و قوانین مبارزه با فساد اداری و حمایت از اطلاع دهنده گان جرایم فساد اداری

- تاسیس کمیتة مشترک حکومت و جامعه مدنی جهت نظارت از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری بر اساس تعهد دهم برنامه عمل ملی مجتمع مشارکت دولت داری باز افغانستان (OGPA) در همکاری با نهادهای مرتبط دولتی و نهادهای جامعه مدنی عضو (OGPA)