نهادها و رهبری سیاسی

محور اول دارای 25 بنچمارک است که 15 بنچمارک آن باید در سال مالی 1397 تطبیق می شد که تمامی آن ها کاملاً تکمیل گردیده است. 10 بنچمارک دیگر این محور برای سال ماالی 1398 پلان گردیده است.

مجموعه 25 فعالیت ها


آغاز نشده برگزاری کنفرانس سالانه مبارزه با فساد اداری
آغاز نشده تصویب پلان عمل مبارزه با فساد اداری شورای ملی
آغاز نشده ایجاد و ارائه برنامه های آگاهی دهی درباره قانون دسترسی به اطلاعات
آغاز نشده تطبیق پالیسی ها و طرزالعمل ها درباره تعقیب تقاضاهای اطلاعات، کیفیت و به موقع بودن پاسخ های ارائه شده و نشر گزارش در هر سه ماه
آغاز نشده تعدیل در قانون تشکیل و صلاحیت محاکم عسکری
آغاز نشده بازنگری کد جزا و کد مدنی در جهت مصادره دارایی های غصب شده و محروم کردن اشخاص محکوم شده به فساد از اشتغال در دولت
آغاز نشده تکمیل حداقل دوگزارش پیرامون مبارزه با فساد اداری توسط کمیسیون مبارزه با فساد اداری
آغاز نشده ارائه سه الی پنچ شاخص درباره مبارزه با فساد اداری توسط همه وزارت ها و ادارات دولتی به کمیسیون مبارزه با فساد اداری. پلان های کاری باید هرسال تجدید و به کمیسیون مبارزه با فساد اداری ارائه گردد
آغاز نشده تعیین بازرس ویژه ریاست جمهوری
آغاز نشده تعیین اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری
تکمیل شده نشست مشورتی رئیس جمهور در مورد اقدامات مبارزه با فساد اداری
تکمیل شده رعایت 100% شرایط اشاعه دارایی ها در مورد مقامات عالی رتبه
تکمیل شده در نظر گرفتن نظریات جامعه مدنی در مورد تدوین اسناد تقنینی و پالیسی های جدید حکومتداری و مبارزه با فساد اداری
تکمیل شده (ایجاد شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری (پالیسی سازی برای مبارزه با فساد اداری
تکمیل شده تعدیل قانون دسترسی به اطلاعات مطابق معیارهای بین المللی و تقویت کمیسیون دسترسی به اطلاعات
تکمیل شده تصویب قانون حمایت از اطلاع دهندگان جرایم فساد اداری
تکمیل شده تصویب قانون مبارزه با فساد اداری
تکمیل شده تصویب قانون تشکیل و صلاحیت های اداره لوی څارنوالی
تکمیل شده پیشنهاد یک قانون حسابداری، جهت ایجاد استندردهای ملی برای تمام ادارات عامه و جوازدهی مفتشین و شرکت های حسابداری
تکمیل شده تصویب یک پالیسی حکومتداری محلی
تکمیل شده بازنگری قوانین و مقررات مبارزه با فساد اداری
تکمیل شده (ایجاد معاونیت لوی څارنوالی مبارزه با فساد اداری (تحقیق و تعقیب عدلی جرایم فساد اداری
تکمیل شده (ایجاد مرکز عدلی و قضائی مبارزه با فساد اداری (تحقیق و تعقیب عدلی جرایم فساد اداری
تکمیل شده ادغام همه نهاد های مبارزه با فساد اداری تحت چتر اداره لوی څارنوالی، بجز کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری
تکمیل شده (ایجاد بازرس ویژه در ریاست جمهوری (استماع/ثبت شکایات از موضوعات در سطوح بلند

اصلاح سکتور امنیتی

محور دوم دارای 23 بنچمارک است که 5 بنچمارک آن باید الی ختم سال مالی 1397 تکمیل می گردید. از این میان، 4 بنچمارک آن کاملاً تکمیل گردیده و در 1 بنچمارک آن هیچ پیشرفتی صورت نگرفته است. 18 بنچمارک دیگر این محور برای سال مالی 1398 پلان گردیده است.

قابل یادآوری است که 4 بنچمارک شامل محور دوم که در استراتیژی قبلی وجود داشت و تکمیل شده بود، در نسخه تجدید شده استراتیژی حذف شده است. با تعداد 4 بنچمارک قبلی، تعداد بنچمارک های این محور به 27 می رسد که بنچمارک های حذف شده نیز قبلاً تکمیل گردیده بودند و فعلاً در استراتیژی جدید، محور دوم دارای 23 بنچمارک است که شرح آن در فوق بیان شده است.

مجموعه 23 فعالیت ها


آغاز نشده تفتیش سالانه پرسونل در سیستم اپس
آغاز نشده در نصاب تعلیمی اردوی ملی باید مواد تدریسی مبارزه با فساد اداری گنجانیده شود
آغاز نشده همه منسوبین پولیس در سیستم بایومتریک اپس راجستر خواهند شد، با دقت و اعتبار حداقل 95 درصد
آغاز نشده همه منسوبین اردوی ملی در سیستم بایومتریک اپس راجستر خواهند شد، با دقت و اعتبار حداقل 95 درصد
آغاز نشده تفتیش داخلی وزارت داخله گزارشات شش ماهه خویش را به شورای امنیت ملی و اداره امور ارایه نماید
آغاز نشده تفتیش داخلی وزارت دفاع گزارشات شش ماهه خویش را به شورای امنیت ملی و اداره امور ارایه نماید
آغاز نشده (ملکی سازی اکثریت پست های غیرنظامی وزارت داخله در بخش های اداری، تدارکات، ومنابع بشری (به خاطر باید داشت که بخش تدارکات باید چند عضو نظامی داشته باشد
آغاز نشده (ملکی سازی اکثریت پست های غیرنظامی وزارت دفاع ملی در بخش های اداری، تدارکات، ومنابع بشری (به خاطر باید داشت که بخش تدارکات باید چند عضو نظامی داشته باشد
آغاز نشده ارتقای ریاست تحقیقات جرایم منسوبین اردوی ملی به عنوان یک نهاد مستقل در وزارت دفاع تحت نظارت مستقیم شخص وزیر دفاع
آغاز نشده یک تفتیش داخلی باید بشکل منظم (هر شش ماه) برآوردهای قیمت پروژه ها را در رابطه با قراردادهای اعطاء شده، مورد بازرسی قرار دهد
آغاز نشده (گسترش سیستم کورایمس به سطح کندک های پولیس محلی (با در نظر داشت موجودیت انترنت
آغاز نشده (گسترش سیستم کورایمس به سطح لواها (با در نظر داشت موجودیت انترنت
آغاز نشده (توسعه مادیول ملکیت ها در سطح قول اردو (با در نظر داشت موجودیت انترنت
آغاز نشده ایجاد دیتابیس شهداء و معلولین، رخصتی خودسرانه کارکنان، اسرای جنگی و جلب و جذب جدید
آغاز نشده فعال ساختن کامل سیستم مدیریت قضایا در محاکم و څارنوالی های نظامی
آغاز نشده (گسترش سیستم کورایمس به سطح قول اردو (با در نظر داشت موجودیت انترنت
آغاز نشده ایجاد یک دیتابیس جهت نظارت از کسانی که برای بورسیه های تحصیلی انتخاب و فرستاده می شوند
آغاز نشده ارزیابی سالانه عملکرد قومندانان در مرکز و سطح قول اردوها
آغاز نشده پرسونل وزارت داخله و دفاع باید از طریق سیستم بانکی یا پرداخت از طریق مبایل معاش بگیرند، با دقت و اعتبار حداقل 90 درصد
تکمیل شده تعیین بورد عالی نظارت از تعیینات و ترفیعات افسران عالی رتبه قوای دفاعی و امنیتی
تکمیل شده پلانگذاری، بودجه و استراتیژی سکتور دفاعی: (1) نشر بدون شرط استراتیژی دفاعی و جزئیات بودیجه دفاعی، (2) نشر یک پلان کاری مبارزه با فساد اداری برای این سکتور
تکمیل شده نظارت تدارکات محرم: (1) نشر میکانیزم های نظارت تدارکات محرم، (2) ارائه گزارشات مفصل تفتیش از سکتورهای دفاعی و امنیتی برای پارلمان
تکمیل شده انتقال پولیس ملی نظم و امن عامه و پولیس سرحدی افغانستان از تشکیل وزارت داخله به تشکیل وزارت دفاع و ارزیابی مکمل از همه قومندانان ارشد

تعیینات بر اساس لیاقت و شایستگی بجای روابط

محور سوم دارای 11 بنچمارک است که 3 بنچمارک آن باید الی ختم سال مالی 1397 تکمیل می گردید که این 3 بنچمارک تکمیل گردیده اند. مابقی 8 بنچمارک دیگر برای سال مالی 1398 پلان گردیده که در مورد چگونگی پیشرفت آن در گزارش های بعدی معلومات ارایه خواهد شد.

مجموعه 11 فعالیت ها


آغاز نشده وزارت کار و امور اجتماعی یک بسته تقاعد بنام (بسته طلایی برای ترغیب به تقاعد) و گزینه های تحصیلی را برای کارکنان خدمات ملکی ای که از بخش خدمات ملکی مرخص میشوند، آماده خواهد ساخت
آغاز نشده حداقل 5000 تن کارکن خدمات عامه که کارکرد ضعیف دارند، به تقاعد سوق داده شوند و یا برای آنها گزینه های تحصیلی فراهم شود تا معیارهای عملکرد را برآورده سازند یا خدمات ملکی را ترک نمایند
آغاز نشده آماده ساختن طرز سلوک برای کارکنان ادارات دولتی، به شمول بخش مبارزه با فساد اداری
آغاز نشده اداره ثبت و بررسی دارایی های مقامات و کارکنان دولتی یک سیستم رسیدگی را ایجاد کند که شامل تفاهمنامه های امضاشده با ادارات دیگر نیز باشد
آغاز نشده انتقال فورم های اشاعه دارایی های ثبت شده کاندیدان برنده انتخابات پارلمانی سال 2018 از کمیسیون مستقل انتخابات به اداره ثبت و بررسی دارایی های مقامات و کارکنان دولتی
آغاز نشده وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت مالیه پروسه ثبت همه متقاعدین را در سیستم بایومتریک تکمیل نماید
آغاز نشده راه اندازی سروی مکاتب در سراسر کشور تو سط اداره ملی احصائیه و معلومات
آغاز نشده وزارت های معارف و تحصیلات عالی یافته های سروی اداره ملی احصائیه و معلومات را در پلان سالانه مبارزه با فساد اداری شان می گنجانند
تکمیل شده اعلانات عمومی و انتخاب رقابتی برای تمام بست ها
تکمیل شده معرفی برنامه جوایز برای تقدیر از دستآوردهای تیمی و انفرادی کارکنان خدمات ملکی در امر مبارزه با فساد اداری
تکمیل شده احیای مجدد انستیتوت خدمات ملکی جهت برگزاری کورس های مختلف پیرامون موضوعات اداره عامه و مبارزه با فساد اداری به حد اقل 4,000 تن افراد جدید الشمول

پیگرد عدلی مفسدین

محور چهارم دارای 19 بنچمارک است که 6 بنچمارک آن باید الی ختم سال مالی 1397 تکمیل می گردید که از جمله 4 بنچمارک آن تکمیل گردیده، 2 بنچمارک آن قسماً تکمیل گردیده و 13 بنچمارک دیگر آن برای سال مالی 1398 پلان شده است.

مجموعه 19 فعالیت ها


آغاز نشده افزایش اعضای کمیته استاژ جهت شمولیت نمایندگان دارای اهلیت و مستقل قوای مقننه، قضائی، اجرائی، و نهاد های جامعه مدنی بشمول نهاد های اکادمیک و متخصصین خارجی
آغاز نشده بخش های مبارزه با فساد اداری لوی څارنوالی به طور موثر و مثمر قضایای فساد اداری را ثبت و پیگیری نموده، از آن گزارش داده و به طور سالانه فیصدی قضایایی که از: 1) ارجاع به تحقیقات؛ و 2) از تحقیقات به محاکمه انتقال می یابند، را افزایش دهند.
آغاز نشده لوی څارنوالی باید گزارشات ربع وار به شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری راجع به تحقیقات، محاکمات، محکومیت ها و اجرای قرارهای توقیف ارائه کند
آغاز نشده ایجاد یک شبکه تلویزیونی برای نشر محاکمات و اجراآت محاکم
آغاز نشده ایجاد نظارت صوتی از محاکم مبارزه با فساد اداری، به منظور افزایش شفافیت و اطمینان از تطبیق عادلانه قانون، تمام اجراآت رسیدگی به قضایای فساد اداری ثبت شوند.
آغاز نشده نشر آمار مرتبط به تعداد قضایا در هر محکمه، میزان محکومیت، مدت زمان آغاز رسیدگی به قضیه در محاکم الی صدور حکم، تعداد فیصله های قضایای مدنی، تعداد محاکمات مدنی
آغاز نشده انجام بحث ها و توافقات در مورد اعاده دارایی های غیرقانونی
آغاز نشده لوی څارنوالی باید ولسوالی های نا امن را که څارنوال ندارند شناسایی و حد اقل 20 څارنوال اضافه دیگر را به آن ولسوالی ها معرفی نماید.
آغاز نشده به تمام محاکم هدایت داده شود که تمام محاکمات بصورت علنی صورت گیرند بجز از آنهایی که در قانون ذکر شده که به صورت محرم صورت بگیرد
آغاز نشده انجام بحث ها و توافقات پیرامون استرداد مجرمین و جرایم فرامرزی
آغاز نشده تهیه و ترتیب یک پلان کاری جهت آوردن اصلاحات در ریاست قضایای دولت
آغاز نشده تهیه و ترتیب یک پلان کاری جهت آوردن اصلاحات در ریاست حقوق
آغاز نشده تهیه و ترتیب یک پلان کاری جهت آوردن اصلاحات در ریاست تقنین
50 درصد پیشرفت لوی څارنوالی باید تمام فیصله های مرکز عدلی و قضائی مبارزه با فساد اداری را به شکل آنلاین، مطابق احکام قانون نشر کند
50 درصد پیشرفت نشر تمام تصامیم محکمه راجع به قضایای مبارزه با فساد اداری به استثنای مواردی که در قانون، عدم نشر آن پیش بینی گردیده است
تکمیل شده لوی څارنوالی باید ولسوالی های نا امنی که څارنوال ندارند را شناسایی و حداقل 40 څارنوال را به آن ها معرفی نماید
تکمیل شده ایجاد یک کمیته داخلی در ستره محکمه برای نظارت از تطبیق استراتیژی، تحلیل پروسه ها و ترتیب پالیسی های جدید
تکمیل شده ایجاد یک کمیته سمع شکایات
تکمیل شده تقویت سیستم مدیریت قضایا در محاکم بشمول تطبیق آرشیف سازی مصون

تعقیب پول

محور پنجم دارای 13 بنچمارک است. 10 بنچمارک آن باید الی ختم سال مالی 1397 تکمیل می گردید که تمامی آن ها تکمیل گردیده است. 3 بنچمارک برای سال مالی 1398 پلان شده است.

مجموعه 13 فعالیت ها


آغاز نشده ایجاد هیئت نظارت شرکت های دولتی
آغاز نشده طرزالعمل اداره تدارکات ملی باید طوری تعدیل گردد که نشر متن کامل اعطای قراردادهای دولتی و تغییرات در قرارداد باید یک شرط برای عملی شدن آنها باشد
آغاز نشده تطبیق ابتکار مالیاتی آدیس و معیارهای عمومی گزارشدهی
تکمیل شده ایجاد اداره و کمیسیون تدارکات ملی
تکمیل شده انتقال گروپ کاری مبارزه با جرایم مالی به لوی څارنوالی
تکمیل شده افغانستان باید عضویت سازمان جهانی تجارت را بدست آورد
تکمیل شده حفظ قابلیت ها، منابع و ظرفیت های لازم جهت رشد ظرفیت کارکنان ذیربط برای جمع آوری، نشر، ذخیره، دسترسی و شریک ساختن اطلاعات در مورد قراردادها و انجام سیستم تدارکات دولتی شفاف
تکمیل شده تقویت اداره عالی تفتیش از طریق بازنگری قانون اداره عالی تفتیش
تکمیل شده حذف افغانستان از لست خاکستری گروپ ویژه اقدام مالی
تکمیل شده بدست آوردن عضویت ابتکار مالیاتی آدیس
تکمیل شده ترتیب پلان های تطبیقی سالانه بمنظور اصلاح خدمات گمرکی مطابق اصول اعلامیه آروشا و سازمان جهانی گمرکات
تکمیل شده اعلان نرخ ها و طرزالعمل های سرحدات و دفاتر گمرکی در ویب سایت ها
تکمیل شده فرستادن همکاری های حقوقی دو جانبه به خارج از کشور توسط کمیته تصفیه کابل بانک و ریاست اعاده دارایی های غیر قانونی جهت اعاده دارایی ها

بهبود نهادهای اقتصادی

محور ششم دارای 11 بنچمارک است که 5 بنچمارک آن باید الی ختم سال مالی 1397 تکمیل می گردید که از این جمله، 4 بنچمارک آن کاملاً تکمیل گردیده و یک بنچمارک آن 75 فیصد پیشرفت داشته است. 6 بنچمارک دیگر این محور برای سال مالی 1398 پلان شده است.

مجموعه 11 فعالیت ها


آغاز نشده ایجاد کمیته تخنیکی منرال ها
آغاز نشده اداره تنظیم نفت و گاز مقرراتی را در ارتباط با واردات تیل ترتیب خواهد کرد
آغاز نشده تصویب قانون یا مقرره مالکیت ذینفع
آغاز نشده تکمیل خدمات زیر یک چتر اداره ثبت مرکزی افغانستان در کابل
آغاز نشده تکمیل خدمات زیر یک چتر اداره ثبت مرکزی افغانستان در سه ولایت
آغاز نشده ثبت بیومتریک اطلاعات هنگام صدور جوازهای جدید یا تجدید شده توسط اداره ثبت مرکزی و مالکیت های فکری
مراحل نهایی اجرا تصویب تشکیل و بودجه اداره جدیدالتاسیس تنظیم نفت و گاز
تکمیل شده تصویب قانون جدید نفت و گاز که باعث ایجاد یک اداره تنظیم نفت و گاز خواهد گردید
تکمیل شده تصویب قانون جدید معادن نظر به احکام جدید مبارزه با فساد اداری به شمول (1) نشر قراردادها به حیث یک شرط برای اعتبار آن، (2) نشر عواید و (3) آشکارسازی مالکیت ذینفع
تکمیل شده تصویب قانون جدید شرکت ها
تکمیل شده تصویب قانون جدید افلاس