هدف

نظارت و گزارش دهی از تحقق اهداف و اولویت های مندرج استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری و پیشرفت فعالیت ها و اقدامات شامل پلان های عمل مبارزه با فساد اداری وزارت ها/ادارات دولتی و ارایه گزارش های ربعوار به شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری