نظرخواهی عامه پیرامون گزارش ارزیابی خودی از چگونگی تطبیق برنامه عمل ملی 1 ج.ا.ا.

3 قوس 1397

گزارش ارزیابی خودی از چگونگی تطبیق برنامه عمل ملی – 1 افغانستان ترتیب و نظریات اعضای مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان در آن انعکاس یافته است. اینک طبق رهنمود های مشارکت دولتداری باز، لازم است تا گزارش فوق الذکر برای دو هفته به مشورت عامه گذاشته شود. اینک شهروندان کشور می توانند تا گزارش پیش گفته را مورد مداقه خویش قرار داده، نظریات شان را جهت غنامدنی آن به ایمیل آدرس faisal.stanekzai@aop.gov.af ، faisalstanekzai2@gmail.com ارسال بدارند. برای معلومات مزید شما می توانید به شم...