برگزاری برنامه آموزشی مبارزه با فساد اداری در وزار...

۷ سنبله ۱۳۹۸

به روز چهار شنبه، مورخ ۶ سنبله ۱۳۹۸ سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری در همکاری با وزارت معادن و پترولیم، برنامه آموزشی مبارزه با فساد اداری را برای ک...

بیشتر بخوانید

ورکشاپ انکشاف پلان های عمل مبارزه با فساد اداری وز...

۱۹ جدی ۱۳۹۷

سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری، ورکشاپ انکشاف پلان های عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی 1398 وزارت ها و ادارات را به تاریخ 19 جدی 1397 در مرکز اطل...

بیشتر بخوانید