گزارش ها

گزارش سالانه سال مالی 1397 ا...
11 حمل 1398

گزارش فعلی شامل دستآوردها و پیشرفت های عمده در زمینه تطبیق بنچمارک های استراتیژی...


گزارش ربع سوم سال مالی 1397...
4 قوس 1397

گزارش ربع سوم سال مالی 1397 سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری از تطبیق استراتیژی...


نظرخواهی عامه پیرامون گزارش...
1 قوس 1397

گزارش ارزیابی خودی از چگونگی تطبیق برنامه عمل ملی – 1 افغانستان ترتیب و نظ...


رهنمود برای تکمیل فورم پلان...
31 ثور 1397

این رهنمود توسط سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری انکشاف داده شده است تا وزارت ه...


چک لست مرور پلان عمل مبارزه...

این چک لست توسط سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری انکشاف داده شده است تا با ارزی...


فرمت پلان عمل مبارزه با فساد...

این فرمت توسط سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری انکشاف داده شده است تا تمامی پلا...

اخبار

ورکشاپ انکشاف پلان های عمل م...
19 جدی 1397

سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری، ورکشاپ انکشاف پلان های عمل مبارزه با فساد ادا...


بیانیه ملی مبارزه با فساد اد...
8 جدی 1397

کنفرانس بین المللی مبارزه با فساد اداری 2018 کوپنهاگن بیانیه ملی مبارزه با فسا...


از روز جهانی مبارزه علیه فسا...
18 قوس 1397

سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری در همراهی با سازمان ملل متحد در افغانستان از ر...


گزارش شش ماه اول سال مالی ۱۳...
29 عقرب 1397

کابل، افغانستان: حکومت افغانستان در طول شش ماه اول سال مالی ۱۳۹۷ در پنج محور...


در قانون مبارزه با فساد ادار...
20 عقرب 1397

سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری می گوید که تغییرات ایجاد شده در ترکیب کمیته گز...


شاخص های جدید ستراتیژی ملی م...
12 عقرب 1397

سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری، شاخص های جدید ستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد ا...

استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری