نظرخواهی عامه پیرامون گزارش ارزیابی خودی از چگونگی...

۱ قوس ۱۳۹۷

گزارش ارزیابی خودی از چگونگی تطبیق برنامه عمل ملی – 1 افغانستان ترتیب و نظریات اعضای مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان در آن انعکاس...

بیشتر بخوانید