رهنمود برای تکمیل فورم پلان های عمل وزارت ها و ادا...

31 ثور 1397

این رهنمود توسط سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری انکشاف داده شده است تا وزارت ها و ادارات دولتی بتوانند با استفاده از آن، پلان های عمل مبارزه با فساد...

بیشتر بخوانید

چک لست مرور پلان عمل مبارزه با فساد اداری وزارت ها...

این چک لست توسط سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری انکشاف داده شده است تا با ارزیابی پلان های عمل وزارت ها و ادارات از کیفیت و مطابقت داشتن پلان های عم...

بیشتر بخوانید

فرمت پلان عمل مبارزه با فساد اداری

این فرمت توسط سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری انکشاف داده شده است تا تمامی پلان های عمل مبارزه با فساد اداری وزارت ها و ادارات به یک فرمت واحد ساخته...

بیشتر بخوانید