رهنمود انکشاف پلان های عمل مبارزه با فساد اداری سا...

۳ حمل ۱۳۹۸

این رهنمود توسط سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری در سال مالی 1398 انکشاف داده شده است تا وزارت ها و ادارات دولتی بتوانند با استفاده از آن، پلان های ع...

بیشتر بخوانید

چک لست مرور پلان عمل مبارزه با فساد اداری وزارت ها...

۳ حمل ۱۳۹۸

این چک لست توسط سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری در سال مالی 1398 انکشاف داده شده است تا با ارزیابی پلان های عمل وزارت ها و ادارات از کیفیت و مطابقت...

بیشتر بخوانید

فرمت پلان عمل مبارزه با فساد اداری برای سال مالی 1...

۳ حمل ۱۳۹۸

این فرمت توسط سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری در سال مالی 1398 انکشاف داده شده است تا تمامی پلان های عمل مبارزه با فساد اداری وزارت ها و ادارات به ی...

بیشتر بخوانید

رهنمود برای تکمیل فورم پلان های عمل وزارت ها و ادا...

این رهنمود توسط سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری در سال مالی 1397 انکشاف داده شده است تا وزارت ها و ادارات دولتی بتوانند با استفاده از آن، پلان های ع...

بیشتر بخوانید