گزارش شش ماه اول سال مالی ۱۳۹۷، از تطبیق استراتیژی...

۲۹ عقرب ۱۳۹۷

کابل، افغانستان: حکومت افغانستان در طول شش ماه اول سال مالی ۱۳۹۷ در پنج محور اساسی استراتیژی که -رهبری سیاسی و حمایت از شبکه اصلاح گران، اصلاح سکت...

بیشتر بخوانید

در قانون مبارزه با فساد اداری استقلالیت و بی طرفی...

۲۰ عقرب ۱۳۹۷

سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری می گوید که تغییرات ایجاد شده در ترکیب کمیته گزینش براساس قانون مبارزه علیه فساد اداری، هرگز به معنی منتفی نمودن نقش...

بیشتر بخوانید

شاخص های جدید ستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری،...

۱۲ عقرب ۱۳۹۷

سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری، شاخص های جدید ستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری را با جامعه مدنی شریک ساخت. یما ترابی، رییس این سکرتریت که روز شن...

بیشتر بخوانید