گزارش شش ماه اول سال مالی ۱۳۹۷، از تطبیق استراتیژی...

29 عقرب 1397

کابل، افغانستان: حکومت افغانستان در طول شش ماه اول سال مالی ۱۳۹۷ در پنج محور اساسی استراتیژی که -رهبری سیاسی و حمایت از شبکه اصلاح گران، اصلاح سکت...

بیشتر بخوانید

در قانون مبارزه با فساد اداری استقلالیت و بی طرفی...

20 عقرب 1397

سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری می گوید که تغییرات ایجاد شده در ترکیب کمیته گزینش براساس قانون مبارزه علیه فساد اداری، هرگز به معنی منتفی نمودن نقش...

بیشتر بخوانید

شاخص های جدید ستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری،...

12 عقرب 1397

سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری، شاخص های جدید ستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری را با جامعه مدنی شریک ساخت. یما ترابی، رییس این سکرتریت که روز شن...

بیشتر بخوانید