ورکشاپ انکشاف پلان های عمل مبارزه با فساد اداری وز...

19 جدی 1397

سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری، ورکشاپ انکشاف پلان های عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی 1398 وزارت ها و ادارات را به تاریخ 19 جدی 1397 در مرکز اطل...

بیشتر بخوانید

بیانیه ملی مبارزه با فساد اداری افغانستان در کنفرا...

8 جدی 1397

کنفرانس بین المللی مبارزه با فساد اداری 2018 کوپنهاگن بیانیه ملی مبارزه با فساد اداری افغانستان پیشگفتار: وضعیت مبارزه با فساد اداری در افغانس...

بیشتر بخوانید

از روز جهانی مبارزه علیه فساد اداری، گرامیداشت به...

18 قوس 1397

سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری در همراهی با سازمان ملل متحد در افغانستان از روز بین المللی مبارزه علیه فساد، گرامی داشت به عمل آورد در این مراسم ک...

بیشتر بخوانید