گزارش ربع سوم سال مالی 1397 از تطبیق استراتیژی ملی...

4 قوس 1397

گزارش ربع سوم سال مالی 1397 سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری، شامل پیشرفت ها و دستآوردها در محورهای پنج...

بیشتر بخوانید