گزارش سالانه سال مالی 1397 از تطبیق استراتیژی ملی...

11 حمل 1398

گزارش فعلی شامل دستآوردها و پیشرفت های عمده در زمینه تطبیق بنچمارک های استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری در سال مالی 1397 می باشد. مطابق استراتیژی م...

بیشتر بخوانید