گزارش شش ماه اول سال مالی 1397 از تطبیق استراتیژی...

22 سنبله 1397

گزارش فعلی شامل دستآوردها و پیشرفت های عمده در زمینه تطبیق استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در مدت شش ماه گذشته، از شروع سال مالی 1397 –جدی...

بیشتر بخوانید