گزارش شش ماه دوم سال مالی 1397 از تطبیق استراتیژی...

۲۹ حوت ۱۳۹۷

گزارش فعلی شامل دستآوردها و پیشرفت های عمده در زمینه تطبیق استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در مدت شش ماه دوم سال مالی 1397 -اول سرطان الی ختم ماه...

بیشتر بخوانید

گزارش شش ماه اول سال مالی 1397 از تطبیق استراتیژی...

۲۲ سنبله ۱۳۹۷

گزارش فعلی شامل دستآوردها و پیشرفت های عمده در زمینه تطبیق استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در مدت شش ماه گذشته، از شروع سال مالی 1397 –جدی...

بیشتر بخوانید