فرمت پلان عمل مبارزه با فساد اداری


این فرمت توسط سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری انکشاف داده شده است تا تمامی پلان های عمل مبارزه با فساد اداری وزارت ها و ادارات به یک فرمت واحد ساخته داده شود.

شریک سازید