چک لست مرور پلان عمل مبارزه با فساد اداری وزارت ها و ادارات


این چک لست توسط سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری انکشاف داده شده است تا با ارزیابی پلان های عمل وزارت ها و ادارات از کیفیت و مطابقت داشتن پلان های عمل با اولویت ها و اهداف استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری اطمینان حاصل شود.

شریک سازید