رهنمود برای تکمیل فورم پلان های عمل وزارت ها و ادارات

31 ثور 1397

این رهنمود توسط سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری انکشاف داده شده است تا وزارت ها و ادارات دولتی بتوانند با استفاده از آن، پلان های عمل مبارزه با فساد اداری خود را در مطابقت با اولویت ها و اهداف استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری، با کیفیت و محتوای بهتری انکشاف دهند.

شریک سازید