قانون مبارزه با فساد اداری وقانون حمایت از اطلاع د...

24 میزان 1397

سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری، در هماهنگی با ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری و وزارت عدلیه، روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک در مرکز اطلاع...

بیشتر بخوانید

روند جمع آوری فورم های ثبت دارایی های مقام های دول...

31 سنبله 1397

اداره ثبت وبررسی دارایی ها، مکلف بر ثبت دارایی های تمام مقام های دولتی است. این اداره در جریان شش ماه از آغاز کارش، بیش از ۱۴۰۰۰ فورم ثبت دارایی های م...

بیشتر بخوانید