گزارش ربع سوم سال مالی 1397 از تطبیق استراتیژی ملی...

4 قوس 1397

گزارش ربع سوم سال مالی 1397 سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری، شامل پیشرفت ها و دستآوردها در محورهای پنج...

بیشتر بخوانید

نظرخواهی عامه پیرامون گزارش ارزیابی خودی از چگونگی...

1 قوس 1397

گزارش ارزیابی خودی از چگونگی تطبیق برنامه عمل ملی – 1 افغانستان ترتیب و نظریات اعضای مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان در آن انعکاس...

بیشتر بخوانید

رهنمود برای تکمیل فورم پلان های عمل وزارت ها و ادا...

31 ثور 1397

این رهنمود توسط سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری انکشاف داده شده است تا وزارت ها و ادارات دولتی بتوانند با استفاده از آن، پلان های عمل مبارزه با فساد...

بیشتر بخوانید

چک لست مرور پلان عمل مبارزه با فساد اداری وزارت ها...

این چک لست توسط سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری انکشاف داده شده است تا با ارزیابی پلان های عمل وزارت ها و ادارات از کیفیت و مطابقت داشتن پلان های عم...

بیشتر بخوانید

فرمت پلان عمل مبارزه با فساد اداری

این فرمت توسط سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری انکشاف داده شده است تا تمامی پلان های عمل مبارزه با فساد اداری وزارت ها و ادارات به یک فرمت واحد ساخته...

بیشتر بخوانید

گزارش شش ماه اول سال مالی 1397 از تطبیق استراتیژی...

22 سنبله 1397

گزارش فعلی شامل دستآوردها و پیشرفت های عمده در زمینه تطبیق استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در مدت شش ماه گذشته، از شروع سال مالی 1397 –جدی...

بیشتر بخوانید